Języki ludzi i aniołów (1. Koryntian 13:1)

Edwin N. Cross

https://biblecentre.org/content.php?mode=7&item=1061

The Tongues of Men and of Angels 1 Corinthians 13:1; Edwin N. Cross
 

Języki ludzkie są bardzo liczne. Większość z nich, choć nie wszyscy, ma Słowo Boże przetłumaczone na swój własny język. Jak powstały te wszystkie języki? Są one konsekwencją wyroku Bożego, który zapadł pod Babel, kiedy to "Pan pomieszał tam języki całej ziemi i stamtąd rozproszył je [...]" (Rodzaju 11,9). W Księdze Rodzaju 10:5 czytamy: "Przez to wyspy pogan były podzielone na ich ziemie; każdy według swego języka ...". To właśnie tutaj po raz pierwszy w Biblii pojawia się słowo "język". Użyte słowo hebrajskie brzmi "lah-shohn" (Strong 3956) i jest tłumaczone jako język mówiony i język jako narząd mowy. Użyte słowa odnoszą się do zwykłej mowy.

Co z aniołami - jakim językiem oni mówią? Jeśli założymy, że mają odrębny język, jak niektórzy wywnioskowali z 1 Kor 13,1, to możemy być pewni, że mieliby tylko jeden język. Którzy z aniołów zostali osądzeni przez Boga na równinie Szinaru? Tylko upadły rodzaj ludzki mógł pomyśleć o zbudowaniu "wieży, której wierzchołek sięgałby aż do nieba, (...), abyśmy nie byli rozproszeni po całej ziemi" (Rdz 11,4). Najwyraźniej aniołowie nie musieli sięgać do nieba i nie byli sądzeni za pomieszanie języków! Czy jesteśmy pewni, że nie mówią w innym języku? Zastanówmy się trochę nad ich przeznaczeniem. Pochodzące z greki słowo ew-angel-ista ma u swoich korzeni słowo angel, które oznacza posłańca. Aniołowie są posłańcami. Ich zadaniem było niesienie ludziom wiadomości od Boga.

Krótki przegląd niektórych przykładów biblijnych jasno to pokaże. Przeczytaj Księgę Rodzaju 16, gdzie anioł rozmawiał z Hagar. Jakiego języka użył? Oczywiście, że był to język zrozumiały dla Hagar. W Księdze Wyjścia 3, anioł Jehowy rozmawiał z Mojżeszem w środku płonącego krzewu. Mojżesz nie miał problemów ze zrozumieniem, co się do niego mówi. Przeczytajmy Sędziów 13:1-5. Kiedy Manoah i jego żona dowiedzieli się o narodzinach ich syna Samsona, jakiego języka użył anioł? Czy to podniosłe przesłanie zostało łatwo zrozumiane przez tę parę prostych wieśniaków? Oczywiście, że tak. Z opowiadania wynika, że rozmawiali oni razem z aniołem. Wydaje się, że Aniołem Jehowy w Księdze Rodzaju 16, Księdze Wyjścia 3 i Księdze Sędziów 13 jest sam Jehowa. W przekładzie pana Darby'ego "A" w słowie "Anioł" jest pisane wielką literą. W 2 Królewskiej 1,3 do Eliasza zwraca się anioł. Słowa, których użył, są zapisane i możemy je zrozumieć. Anioł rozmawiał również z prorokiem Zachariaszem (Zachariasza 1,9). Wszystkie te starotestamentowe rozmowy były prowadzone w języku hebrajskim i były zrozumiałe, gdy używano normalnego ludzkiego języka. Nie czytamy o żadnych pomrukach czy niezrozumiałym bełkocie wychodzącym z ust aniołów. Jeśli sięgniemy do Księgi Izajasza 8,19; znajdziemy bardzo wątpliwą grupę świergotania i pomrukiwania. Pismo Święte zapisuje, że nie ma w nich światła. W Nowym Testamencie aniołowie ponownie przynoszą swoje chwalebne orędzia do zaskoczonych, ale rozumiejących słuchaczy. Nie pozostaje nam nic innego, jak stwierdzić, że mówiono do nich po aramejsku lub grecku. Zachariasz, Józef i Marii dobrze zrozumieli święte komunikaty, które dotarły do ich uszu w Ewangelii Mateusza 1 i 2 oraz Łukasza 1 i 2. Dzieje Apostolskie 8,26 podają inny przykład: Filipowi powiedziano, aby udał się na południe, na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Prawdopodobnie do Korneliusza anioł zwrócił się po grecku (Dzieje 10,3). W Dziejach 12,7 do śpiącego jeńca Piotra przemawia anioł.

W żadnym z tych przypadków ani w żadnym innym w Biblii, nie znajdziemy aniołów wydających ekstatyczne, niezrozumiałe dźwięki. Jak to wszystko ma się do tego, co można znaleźć we współczesnym ruchu zielonoświątkowym i charyzmatycznym? Pomijając fakt, że szatan ma moc naśladowania prawdziwych języków, wydaje mi się, że większość osób mówiących językami jest zwodzona przez pewne zjawiska występujące w ekstatycznych ceremoniach religijnych. Oczywiście za tym oszustwem stoi szatan, ponieważ jest on ojcem kłamstwa (Jana 8, 44). Roszczenia do apostolskiej mocy i darów pojawiły się w kościele w Efezie, najwyraźniej na przełomie I i II wieku. Apostołowie wtedy zostali już prawie wszyscy wezwani do domu i być może żył jeszcze tylko Jan. Pan Jezus pochwalił zgromadzenie efeskie za prawidłowy osąd tych pseudo-apostołów. "Wypróbowałeś tych, którzy mówią, że są apostołami, a nimi nie są, i znalazłeś ich kłamcami" (Objawienie Jana 2,2).

Znany badacz kultów religijnych, A. J. Pollock, rzucił wyzwanie, aby przeprowadzić rzetelny test na prawdziwość lub nie twierdzeń systemów zielonoświątkowych. Zasugerował on, "aby zaprosić kilku zdolnych chrześcijańskich lingwistów do wysłuchania tych języków. Uważamy, że w większości są one bełkotem. To wcale nie są prawdziwe języki. Powiedziano nam, że w niektórych przypadkach, gdy mówi się prawdziwymi językami, mówiący wylewali z siebie potoki obsceniczności. W takim przypadku język jest wyraźnie szatański, ponieważ Pismo Święte wielokrotnie mówi o duchach nieczystych". (z "Modern Pentecostalism, Foursquare Gospel, Healings and Tongues: are they of God?" opublikowanego przez Central Bible Truth Depot, London 1945). Zaproponowany przez niego test został zaproponowany różnym użytkownikom języków "anielskich", ale żaden z nich nie podjął wyzwania z obawy przed wykazaniem, że ich tak zwany język nie ma żadnej struktury językowej i jest wyraźnie pozbawiony złożonego porządku stwórczego, jaki występuje w prawdziwym języku.

Mój wniosek jest taki, że współczesne twierdzenia są z reguły fałszywe, ale jeśli znany mi język zostanie wypowiedziany, to dowody, które udało mi się ocenić, wskazują, że nie pochodzi on od Ducha Świętego, lecz od nieczystego demona. Daleko nam do języków aniołów Bożych, widzimy ludzi zwodzonych przez upadłych aniołów. Ponieważ dary objawienia ustały, możemy uznać współczesnych mówiących językami za fałszywych proroków. Jest to również zgodne z innymi naszymi wnioskami.

Jeśli wpadłeś w tę pułapkę, najlepiej będzie odrzucić fałszywy dar i bezzwłocznie wyznać to Bogu. Duchy nieczyste nie tylko zwodzą, ale i plugawią osoby, które mają z nimi duchową społeczność. Niebezpieczeństwo jest wielkie i nie wolno nam lekceważyć tego, że moce ciemności mogą się przedostać nawet do tych, którzy twierdzą, że są poza światem religijnym.

E.N.C.

"Kto się chełpi z fałszywego daru, ten jest jak chmury i wiatr bez deszczu" (Przysłów 25: 14).

"Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat" (1 Jana 4: 1).

PS.: Porównaj 1 Koryntian 13,8 i Jakuba 1,25; aby zobaczyć, że użycie słowa "doskonały", ma zastosowanie w odniesieniu do Słowa Bożego. Zobacz też List do Hebrajczyków 2,3-4; aby potwierdzić interpretację Ewangelii Marka 16,17-18, według której specjalne dary znaków miały potwierdzać, że nowa dyspensacja, która jest wprowadzana, pochodzi od Boga.