Wieczne bezpieczeństwo: Zbawieni i zachowani przez łaskę

Bassali Maurice

Tylko łaska jest podstawą, na której Bóg może sprawiedliwie zbawić i wiecznie zabezpieczyć wierzącego.

Doktryna o wiecznym bezpieczeństwie wierzącego głosi, że żadna osoba prawdziwie zbawiona przez wiarę nigdy nie zostanie utracona. Biblia wyraźnie naucza, że Bóg dokonuje zbawienia dzięki swojej suwerennej łasce. Nie tylko zbawia On grzeszników przez łaskę, ale również zapewnia im bezpieczeństwo dzięki łasce. To bezpieczne przechowywanie lub trwanie w łasce jest podkreślone w tych dwóch wersetach: "Mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy" (Rzymian 5:2); i: "To jest prawdziwa łaska Boża, w której stoicie" (1 Piotra 5:12).

Nauka o wiecznym bezpieczeństwie opiera się na innych biblijnych doktrynach, takich jak przechowywanie lub wytrwanie świętych. Wyrażenie "trwać w łasce" ma na myśli niezmienne trwanie w łasce. Ciągłe działanie łaski Bożej w stosunku do wierzącego jest jedyną podstawą, na której może on mieć pewność wytrwania. Sama łaska jest podstawą, na której Bóg może sprawiedliwie zbawić i wiecznie zabezpieczyć wierzącego. Zbawienie jest dokonane w całości przez Bożą moc i łaskę i nie ma nadziei na trwanie w ciele lub zasobach ludzkiej siły. Ludzka energia nie może ani osiągnąć, ani utrzymać właściwej pozycji przed Bogiem.

Istnieją dwa przeciwne poglądy dotyczące wiecznego bezpieczeństwa chrześcijanina. Ogólnie rzecz biorąc, ci, którzy wyznają pogląd pierwszy, podkreślają wieczne bezpieczeństwo świętych. Z drugiej strony, ci, którzy wyznają pogląd drugi, generalnie twierdzą, że zbawiona osoba może zostać stracona, jeśli odwróci się od Boga i będzie żyła w grzechu.

Najważniejsze pytanie

Prawdopodobnie najważniejsze pytanie w tym temacie brzmi: Kim jest prawdziwy wierzący? 

Wielu, którzy sprzeciwiają się wiecznemu bezpieczeństwu, czyni to na tej podstawie, że ich zdaniem możliwe jest, aby osoba posiadała rozumowe przeświadczenie nazywane intelektualną wiarę, nie będąc w rzeczywistości zbawioną. Zwolennicy wiecznego bezpieczeństwa zgadzają się, że dana osoba może doświadczyć powierzchownego lub zewnętrznego procesu podobnego do nawrócenia, przyjąć chrzest i przyłączyć się do zboru, a mimo to wciąż brakuje jej prawdziwego zbawienia w Chrystusie Jezusie Panu. 

Wielu, którzy zaprzeczają wiecznemu bezpieczeństwu, twierdzi, że powierzchowne intelektualne przeświadczenie mylone z wiarą nie wystarcza do zbawienia. Zwolennicy wiecznego bezpieczeństwa zgadzają się w tej kwestii.

Inni są podejrzliwi wobec wyznawców wiary, którzy czują się wolni, by żyć w grzechu, ponieważ nie mogą utracić swojego zbawienia. My również jesteśmy podejrzliwi wobec takich tak zwanych "wierzących". Apostoł Paweł miał dobrą odpowiedź na taką postawę: "Cóż tedy powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska mogła obfitować? Z pewnością nie! Jakże my, którzy umarliśmy dla grzechu, mamy w nim dłużej żyć?" (Rzymian 6:1). Taka postawa nie jest charakterystyczna dla prawdziwego chrześcijanina.

Niepewność powierzchownej wiary

Większość fragmentów Pisma wspierających niepewność wierzącego ma formę ostrzeżenia przed powierzchowną intelektualną wiarą. Na przykład w Liście do Hebrajczyków 6:1-9 i 10:26-29 Żydzi wyznający zbawienie w Chrystusie są upominani, aby nie odstępowali od prawdy. Wielu tak zwanych "wierzących" wydaje się nam być prawdziwymi wierzącymi ale nimi nie są. Niestety, ponieważ nie możemy zbadać ich serc tak jak Bóg, nie możemy być ostatecznym sędzią, czy ktoś jest prawdziwym dzieckiem Bożym. Wszystko, co możemy zrobić, to ocenić ich zewnętrzne działania. Autor Listu do Hebrajczyków ostrzega tych, którzy nie uczynili ostatecznego kroku wiary w Chrystusa i pokuty, aby się nie odwracali, bo jeśli tak, to nie ma dla nich nadziei.

Co prawdziwy wierzący może stracić

Prawdziwy wierzący może stracić wiele rzeczy, ale nigdy nie straci swojego zbawienia. Prawdziwie zbawiony i bezpieczny w Chrystusie może stracić swoją nagrodę (1 Koryntian 3:15) i być niezadowolony ze swojej służby dla Chrystusa (1 Koryntian 9:27). Prawdziwy chrześcijanin może stracić swoją społeczność z Bogiem, ale nigdy nie straci jedności z Chrystusem, ponieważ to jest podstawą jego wiecznego bezpieczeństwa. Z powodu grzechu prawdziwy wierzący może utracić: społeczność z Bogiem, napełnienie Duchem Świętym, korzystanie z owoców Ducha i satysfakcję ze skutecznej służby dla Chrystusa (1 Jana 1,6; Galacjan 5,22-23).

Z powodu grzechu i błądzenia prawdziwy wierzący może być karcony, nawet do tego stopnia, że może stracić swoje fizyczne życie (Jana 15,2; 1 Koryntian 11,29-32; Hebrajczyków 12). Dyscyplina ta nie jest jednak spowodowana brakiem zbawienia, ale wręcz odwrotnie, jest ona wynikiem tego, że jest on synem Bożym i jako dziecko Boże jest on karconym przez swojego niebiańskiego Ojca. Jezus mówi: "Owce moje słuchają głosu mego, a Ja znam je i one idą za mną: A Ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą, ani nikt ich nie wyrwie z ręki mojej. Ojciec mój, który Mi je dał, większy jest od wszystkich, a nikt nie jest w stanie wyrwać ich z ręki mojej" (Jana 10,27-29).

W całej Biblii nie można znaleźć mocniejszego fragmentu gwarantującego absolutne bezpieczeństwo wierzącego. Zwróćmy uwagę na siedem punktów, które jeszcze bardziej potwierdzają to bezpieczeństwo. Po pierwsze, wierzący są owcami Chrystusa, którymi opiekuje się Boski Pasterz. Sugerowanie, że którakolwiek z Jego owiec może zostać utracona, jest bluźnierstwem samego Pasterza. Po drugie, owce podążają za Chrystusem tu na ziemi, co oznacza, że dotrą do nieba, bo tam właśnie jest Pasterz. Po trzecie, ponieważ owce otrzymały życie wieczne, mówienie o jego zakończeniu jest sprzecznością samą w sobie. Po czwarte, życie wieczne jest im dane: nie zrobiły nic, aby je zdobyć i nie mogą zrobić nic, aby je stracić. Po piąte, sam Pan oświadcza, że Jego owce "nigdy nie zginą". Po szóste, z ręki Pasterza nikt nie jest w stanie ich wyrwać, stąd szatan nie jest w stanie zniszczyć ani jednej. Po siódme, jest ręka Ojca, stąd są one całkowicie bezpieczne pomiędzy ręką Chrystusa i ręką Ojca.

Bezpieczeństwo oparte na czterech rzeczach

Bezpieczeństwo prawdziwego chrześcijanina opiera się na czterech rzeczach: naturze zbawienia, dziele Ojca, dziele Syna i dziele Ducha Świętego.

1. Natura zbawienia - Prawda o wiecznym bezpieczeństwie jest nieodłącznie związana z naturą samego zbawienia. Zbawienie jest dziełem Boga dla człowieka; nie jest dziełem człowieka dla Boga. Jeśli zbawienie byłoby czymś, co człowiek robi dla siebie, mogłoby zostać utracone. Skoro jednak zbawienie jest dziełem Boga, to człowiek nie może go cofnąć. Jest to ukazane w takich fragmentach jak List do Rzymian 8:29-30, który mówi, że wszyscy, którzy są przeznaczeni, zostaną upodobnieni do obrazu Syna Bożego i będą powołani, usprawiedliwieni i uwielbieni. Ich zbawienie jest więc bezpieczne.

Z samej swojej natury, Boże zbawienie jest wieczne. Dla nas zbawienie jest natychmiastowe, ma miejsce w momencie, gdy ufamy Chrystusowi jako naszemu osobistemu Zbawicielowi. Bóg jednak postrzega zbawienie jako wieczny akt, rozciągający się od wieczności przeszłej do wieczności przyszłej. W takim zbawieniu nie może być żadnej porażki.

2. Czteroczęściowe dzieło Ojca - Po pierwsze, Bóg Ojciec dokonuje wyboru: "Wybrał nas w Nim przed założeniem świata" (Efezjan 1,4-5; 2 Tymoteusza 1,9; Tytusa 1,2). Jest rzeczą niewyobrażalną, aby takie działanie mogło się nie powieść.

Po drugie, suwerennym celem Boga jest zapewnienie wiecznego zbawienia tym, którzy wierzą Jego Synowi, niezależnie od jakiejkolwiek godności czy pracy z ich strony. Oczywiście, ten Boży cel osiągnięcia przez łaskę zbawienia wierzących nie może zostać pokonany. Pismo Święte często przedstawia Boży cel w formie obietnic (Jana 3,16; 5,24; 6,37). Oczywiście, to co Bóg obiecuje, jest On w stanie uczynić, a Boskie obietnice muszą się spełnić.

Po trzecie, nieskończona moc Boga jest w stanie zbawić i zachować na wieki. "Zdolny" jest słowem Nowego Testamentu używanym do wskazania wszechmocnej mocy Boga: "Dlatego też On (Chrystus) jest w stanie zbawić do końca tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga" (Hebrajczyków 7,25). Bóg najwyraźniej ma nie tylko wierność, by dotrzymać swojej obietnicy, ale także moc, by codziennie realizować to, co zechce.

Po czwarte, nieskończona miłość Boża wspiera doktrynę wiecznego bezpieczeństwa. Paweł potwierdza, że nic nie jest w stanie "odłączyć nas od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie" (Rzymian 8:39). Myślenie, że ktoś, kto raz został zbawiony, może się zgubić, jest zaprzeczeniem suwerenności, celu i miłości Boga.

3. Czteroczęściowe dzieło Syna - Po pierwsze, zastępcza śmierć Jezusa zapewniła całkowite zbawienie i jest wystarczającą odpowiedzią na potępiającą moc grzechu: "Nie ma teraz żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie" (Rzymian 8,1). Ponieważ Chrystus umarł, Ojciec jest wolny, aby sprawiedliwie odpuszczać grzechy tym, którzy pokładają ufność w Jego Synu. Żądanie sprawiedliwego Boga zostało zaspokojone przez śmierć Jego Syna.

Po drugie, zmartwychwstanie Chrystusa dostarcza dwóch rozstrzygających powodów dla bezpieczeństwa wierzącego: wierzący ma udział w życiu zmartwychwstałym i jest częścią nowego stworzenia, nad którym zmartwychwstały Chrystus jest wystarczającą Głową. Jeśli wierzący uczestniczy w życiu zmartwychwstałym, to jasne jest, że nie może go utracić, tak jak Bóg nie może utracić swojego życia.

Po trzecie, dzieło Chrystusa jako naszego Orędownika w niebie również zapewnia nam wieczne bezpieczeństwo (Rzymian 8,34; Hebrajczyków 9,24). W swojej pracy jako Orędownik, Chrystus powołuje się na wystarczalność swojej pracy na krzyżu jako zadośćuczynieniu wszystkim Bożym wymaganiom wobec grzesznika, jak również na pojednanie grzesznika z Bogiem przez Chrystusa. Ponieważ dzieło Chrystusa jest doskonałe, prawdziwy wierzący może odpocząć w bezpieczeństwie doskonałości Chrystusa, przedstawiciela wierzących w niebie.

Po czwarte, praca Chrystusa jako naszego Orędownika, Jego obecna posługa w chwale, ma do czynienia z praktycznie upewniając tych, którzy są zapisane ich bezpieczeństwa. W tej posłudze Chrystus nie tylko modli się za swoich w każdym momencie ich potrzeby (Jana 17:9, 15, 20; Rzymian 8:34), ale na podstawie Jego własnej wystarczalności, w Jego niezmiennym kapłaństwie, gwarantuje, że będą oni zbawieni na zawsze (Rzymian 5:20; Hebrajczyków 7:25).

4. Czteroczęściowe dzieło Ducha Świętego - Po pierwsze, dzieło odnowy, w którym wierzący otrzymuje boską naturę, jest nieodwracalnym dziełem Boga. Tak jak nie ma możliwości odwrócenia procesu fizycznych narodzin, tak nie może być mowy o odwróceniu procesu nowego narodzenia. Trwa ono na zawsze, ponieważ jest dokonane przez Boga, a nie przez człowieka i opiera się na łasce.

Po drugie, zamieszkiwanie Ducha jest trwałym posiadaniem wierzącego. Fakt, że Duch Święty zamieszkuje każdego wierzącego jest wielokrotnie potwierdzony w Piśmie Świętym, podobnie jak fakt, że Duch Święty trwa na zawsze w chrześcijaninie. Człowiek może zasmucić i ugasić Ducha, ale On nigdy nie odejdzie. Dzięki zamieszkaniu Ducha, wieczne cele Boga w łasce są pewne.

Po trzecie, posługa chrzcielna Ducha jest kolejnym dowodem na bezpieczeństwo. Przez tę posługę wierzący zostaje przyłączony do ciała Chrystusa i dlatego mówi się, że jest w Chrystusie, w związku, który jest zarówno żywotny, jak i trwały. Będąc przyjętym w Umiłowanym na zawsze, dziecko Boże jest tak bezpieczne jak Ten, w którym jest i w którym stoi.

Po czwarte, o obecności Ducha w wierzącym mówi się, że jest pieczęcią Boga, która będzie trwać aż do dnia odkupienia (zmartwychwstania wierzącego) (2 Koryntian 1:22; Efezjan 1:13; 4:30). To zapieczętowanie jest dziełem Bożym i oznacza bezpieczeństwo tego, który jest w ten sposób zapieczętowany, aż do czasu, gdy Bóg zakończy swój cel i przedstawi wierzącego bez zarzutu w niebie.

Drogi Przyjacielu, mamy nadzieję, że te biblijne dowody pomogą ci zapewnić lub upewnić się o twoim wiecznym bezpieczeństwie w Zbawicielu Jezusie Chrystusie.

 

[ Eternal Security: Saved And Kept By Grace – Maurice Bassali; link: https://www.gtpress.org/gtweb/gtmag/mag03/jan03/art2.html ]