Select your language
Afrikaans
Arabic
Basque
Bulgarian
Catalan
Chichewa
Chinese
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Farsi
Fijian
Filipino
French
German
Greek
Hebrew
Italian
Japanese
Kinyarwanda
Kisongie
Korean
Lingala
Malagasy
Norwegian
Nuer (Sudan/South-Sudan)
Oromo
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Slovak
Somali
Spanish
Swahili
Swedish
Tshiluba (DR Congo)
Turkish
Welsh

Kapitola 24

Mojžíš na hoře.

Charles Henry Mackintosh

POZNÁMKY K 2. MOJŽÍŠOVĚ KNIZE

Tato kapitola začíná výrokem pozoruhodně charakterizujícím celé Mojžíšovské zřízení. "Mojžíšovi pak řekl: Vstup k Hospodinu ty a Aron, Nádab a Abiu a sedmdesáte z starších Israelských, a klaněti se budete zdaleka . , . oni se nepřiblíží; aniž lid vstoupí s ní m." /1. a 2.v./ Můžeme hledat v zákonickém rituálu kdekoliv, a přece nenalezneme ta drahá slova: "přiblíží se". Ach ne, taková slova nelze nikdy slyšet z vrchu hory Sinai, ani z prostřed stínů zákona. Mohou být vyslovena jen na nebeské straně Ježíšova prázdného hrobu, kde krev kříže otevřela jasný výhled zraku víry. Slova "zdaleka" jsou tak charakteristická pro zákon, jako slova " přibližte s e" pro evangelium.

Pod zákonem nebylo nikdy vykonáno to dílo, jež mohlo oprávnit hříšníka, aby se přiblížil. Člověk nikdy nesplnil poslušnost, kterou  slíbil; "krev býků a kozlů" nemohla ani přikrýt poklesek, ani dát provinilému svědomí pokoj.  Proto musel stát "zdaleka". Člověk porušil  své sliby a jeho hřích nebyl očištěn; jak se potom mohl přiblížit?" Krev deseti tisíců býků nemohla setřít jedinou skvrnu ze svědomí, ani nemohla dát pokojný pocit, že člověk je smířen a přiveden  do Boží blízkosti.  Přesto však je zde "první smlouva" posvěcena krví. Na úpatí hory  je vzdělán oltář a "dvanácte sloupů podle počtu dvanáctera pokolení Israelského." /4.v.; srv. Jozue 4 a 1.Královská 18,31/  "A poslal  mládence z synů Israelských, kteříž obětovali zápaly, a obětovali oběti pokojné Hospodinu, totiž voly. I vzav Mojžíš polovici krve, vlil do nádoby, a polovici druhou vylil na oltář . . . Vzal také Mojžíš krev a pokropil lidu a řekl: Aj, krev smlouvy, kterouž učinil  s vámi Hospodin o všech těchto slovech." /5.- 8.v./ Ačkoliv apoštol učí, že "není možné, aby krev býků a kozlů shladila hříchy", /Žid.10,4/, přece "posvěcovala k očištění těla" /Žid.9,13/ a jako "stín budoucího dobrého" byla postačitelná, aby udržovala lid ve spojení s Hospodinem.

"Potom vstoupili Mojžíš a Aron, Nádab a Abiu a sedmdesáte starších Israelských; a viděli Boha Israelského. A pod nohama Jeho bylo  jako dílo z kamene zafírového, a jako nebe, když jest jasné. Na knížata pak synů Israelských nevztáhl ruky Své; a viděli Boha a jedli a pili." /9.-11.v./ To bylo zjevení "Boha Israelského" ve světle a čistotě, slávě a svatosti. Nebylo to zjevení náklonnosti Otcovského srdce, ani sladké zvuky Otcova hlasu, vlévající do srdce pokoj a vzbuzující důvěru. "Dílo z kamene zafírového" zjevovalo čistotu a ono  nepřistupitelné světlo, jež mohly hříšníkovi jen říci, že se má držet "zdaleka". A přece "viděli Boha a jedli a pili". Jaký dojemný důkaz  Boží shovívavosti a milosrdenství, jakož i moci krve! Celá tato scéna, pozorovaná jako pouhé vylíčení, skýtá mnohé, co může srdce zajímat. Je tu poskvrněný tábor dole a safírové dláždění nahoře; ale oltář na úpatí hory nám mluví o cestě, na níž může  hříšník uniknout nečistotě svého stavu a vystoupit vzhůru do Boží přítomnosti a tu slavit svátek a klanět se v dokonalém pokoji. Krev, která tekla kolem oltáře, opatřila člověku jediný nárok na to, aby mohl stát v přítomnosti oné slávy, která "byla jako spalující oheň na vrchu hory před očima synů Israelských." /17.v./  "A všel Mojžíš do prostřed oblaku a vstoupil na horu. A byl Mojžíš na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí." /18.v./ To bylo pro Mojžíše vskutku vznešené a svaté postavení. Byl odvolán od země a  zemských věcí. Oddělen od přirozených vlivů je sám s Bohem, aby z Jeho úst slyšel hluboké tajemství o Osobě a díle Kristově, neboť  tak nám jsou představeny "příklady nebeských věcí" /Žid.9,23/ ve stánku a jeho významuplném zařízení. Bůh věděl velmi dobře, jaký bude konec lidské smlouvy skutků; ale ukazuje Mojžíšovi v obrazech a stínech Své vlastní drahocenné myšlenky o lásce a rady o milosti, zjevené a zajištěné skrze Krista.

Buď vždy velebena milost, která nás nezanechala pod smlouvou skutků. Buď veleben Ten, který utišil hlasité hřímání zákona a uhasil  plameny hory Sinai "krví věčné smlouvy" /Žid.13,20/ a dal nám pokoj, jímž žádná síla země ani pekla nemůže otřást. Tomu, "který zamiloval nás a umyl nás od hříchů našich krví Svou a učinil nás krále a kněží Bohu a Otci Svému, Jemu buď sláva a moc na věky věků. Amen." /Zj.1,5.6/

« Previous chapterNext chapter »