Nové Narození

William Wooldridge Fereday

Pro Nikodéma to bylo ostré odmítnutí, když mu Pán řekl: „Musíte se znovu zroditi.“ (Jan 3,7) Stalo se tak za pozoruhodných okolností. Pán přišel teprve před krátkým časem z galilejské vesnice, kde bydlel, do majestátního izraelského města, kde se konala slavnost. Tím, co spatřil v chrámu, byl rozhořčen, a ihned jej vyčistil před očima těch, kdo měli odpovědnost. Po takovém činu to byla velká věc, když Jej Nikodém, jeden z hlavních náboženských vůdců lidu, navštívil a řekl: „Mistře, víme, že jsi od Boha přišel mistr.“ A v odpověď na tento pozdrav náš Pán trval na nutnosti nového narození pro každého, a pro Nikodéma zvlášť.

Návštěvník byl zmaten. Kdyby Spasitel prohlásil, že publikáni a hříšníci potřebují nové narození, aby mohli vstoupit do Božího království, rozuměl by tomu snadněji. Ale Pán to učinil osobní věcí pro něho: „Musíte se (vy) znovu zroditi.“ Cožpak nebyl upřímný a mravně na výši, a nadto učitel Božího lidu? Co více se ještě může chtít? Cožpak si takový člověk nezasluhuje Boží přízeň?

Mnoho lidí v dnešní době je ohledně toho zmateno jako Nikodém. Lidské srdce nechce připustit, že jsme všichni vyšli ze zkaženého stromu; že jsme všichni přišli na svět mravně pokaženi; jedním slovem, že naše samotná přirozenost (a to nemluvíme o našich skutcích) není pro Boha a Jeho svatou přítomnost přijatelná. A přece to je pravda. Proto každý člověk, ať už je v očích svých bližních jakkoli vynikající, potřebuje nový, duchovní život z Boha. A jak je tento život vložen do duše? Tak, že Duch Svatý působí Božím slovem, které je v Jan 3,5 připodobněno k vodě a v 1. Petra 1,23 k neporušitelnému semenu. Lidé se duchovně narodí ne skrze ceremonie, ale  působením evangelia (1. Korintským 4,15).

A co je evangelium? Spasitel je při nočním rozhovoru představil Nikodémovi stručně. Ohlásil sám sebe jako toho, „který sestoupil s nebe“ – jako božskou Osobu, přebývající v těle. Pak prohlásil, že „jako Mojžíš povýšil hada na poušti, tak musí povýšen býti Syn člověka,  aby každý, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný“. Zde je řečeno vše. Naší jedinou nadějí je ten kdysi ukřižovaný Syn člověka. Jeho kříž zajistil život a uzdravení pro všechny, kteří uvěří. Ve chvíli, kdy se oko víry obrátí k Němu, je v duši Božím Duchem způsoben ten nový život, o kterém náš Pán mluvil, který na věky uzpůsobuje duši pro Boha a pro světlo Jeho svaté přítomnosti.