انجیل نجات (Gospel of Salvation 1 - Justification - FAQs)

Michael Hardt

انجیل نجات

 

انجیل نجات – بخش اول

سوالهایی که بارها پرسیده شده اند

1.کلمه انجیل به چه معناست؟

2. موضوع انجیل چیست؟

 3.چرا پولس از موعظه انجیل شرمنده نبود؟

4. عدالت خداوند چیست؟

5. چه کسی به انجیل احتیاج دارد؟

6. آیا استثنایی وجود ندارد؟ در مورد مردم متمدن چطور؟ یا مردم اسرائیل؟

 7.آیا راه حلی وجود ندارد؟ بشر چگونه می تواند به حضور خدا بیاید؟

 8."پارسایی " به چه معناست؟

9. منظور از اعمال بر طبق شریعت" چیست؟

10.چگونه کسی می تواند خود را به تنهایی پارسا بداند؟

11. این به چه معناست که خدا او را کفاره گناهان کرد تا از طریق خون او و ایمان کفاره حاصل شود؟

12. چگونه خدا می تواند یک گناهکار را ببخشد و در همان لحظه عادل نیز باشد؟

13. در مورد مقدسین عهد عتیق چطور؟ آنها چطور پارسا شمرده شدند؟

14.آیا یعقوب نمیگوید که ابراهیم به واسطه اعمالش پارسا شمرده شد؟

15. دست آورد پارسایی چه چیزهایی هستند؟

16. چرا مسیح باید از مرگ برمی خواست تا گناهان ما بخشیده شود؟

 

 

 

1.کلمه انجیل به چه معناست؟

در یونانی این کلمه به معنی "خبرهای خوش" میباشد. در یونان کهن وقتی جنگی با پیروزی تمام میشد یک پیام آور به شهر فرستاده میشد. به مرکز شهر می آمد و او کلمه "انجیل" را با صدای بلند اعلام میکرد:" خبرهای خوش،جنگ را پیروز شدیم." هیچ کس به دنبال خدا نبود. ولی خبر خوش اینجاست که خدا به دنبال ما آمد( لوقا 15)

 

2.موضوع انجیل چیست؟

در کتاب مقدس انجیل به ما می گوید: چگونه وقتی که بشر کاملا سقوط کرد، خدا راه را برای بازگشت انسان به خدا مهیا می کند. این راه پسر اوست ، خداوند عیسی، کسی که خدا بود و هست ولی انسان شد و بر روی صلیب برای گناهان ما مرد. " انجیل خدا... درباره پسر اوست"( رومیان 1:1.3). این یک راه و در واقع تنها راه است که ما را به سمت خدا هدایت می کند. بشر در جستجوی خدا نبوده، ولی خبر خوش( انجیل) این است که خدا همیشه در جستجوی ما بوده است.( لوقا 15)

 

3) چرا پولس از موعظه انجیل شرمنده نبود؟ ( باب 1 رومیان)

به چند دلیل.

  • اول از همه، این قدرت خداست برای هر کس که ایمان آورد( آیه 16) انجیل قدرت تبدیل کردن و تغییر دادن آنان و آوردن آنها به حضور خدا را دارد. (البته اگر بپذیرند و ایمان بیاورند.)
  • هم چنین انجیل جهانی است و فقط برای یک قوم خاص نیست. " نخست یهود و سپس یونانی" ( آیه 16)
  • و در نهایت پارسایی خدا به ظهور می رسد ( آشکار می شود) در این انجیل.

 

4) عدالت خداوند چیست؟

خدا عادل است:

  • زمانیکه او گناهکاران را بوسیله خشم خود محکوم(سرکوب) میکند.( رومیان 1:17.18)
  • زمانیکه او عیسی را از مردگان برخیزانید و به او جایگاه جلال و افتخار را داد ( یوحنا 16:5)
  • زمانیکه گناهانی را که به آنها اعتراف میشود، میبخشد.( نامه اول یوحنا 1:9)
  • زمانیکه خدا عیسی را کفاره گناهان کسانی که به او ایمان بیاورند، میداند.( رومیان 4:5 و 3:25)

و آخرین بند از همه شگرف تر است. اگر میخواهید بدانید چرا نگاهی به سوال 12 بیندازید.

 

5) چه کسی به انجیل احتیاج دارد؟

همه، پولس بشریت را به سه دسته تقسیم میکند: اجنبی ها( بربرها)، بت پرستان بی دین و یهودیان.

هرکس به یکی از این سه گروه تعلق دارد و پولس نشان میدهد( رومیان 2:23 و 1:18) که هر سه گروه گناهکارند و بدون انجیل برای هیچ کس امیدی نیست.

 

6) آیا استثنایی وجود ندارد؟ در مورد مردم متمدن چطور؟ یا مردم اسرائیل؟

نه، اجنبی ها( بربرها) گناهکارند ( حتی اگر درباره انجیل نشنیده باشند) بخاطر اینکه آنها می توانستند خالق را با نگاهی به جنبه های زیبای آفرینش خدا در اطراف خود بشناسند ولی آن را رد کردند. مردم متمدن نیز برای خود قوانینی وضع کردند و حتی آنها را نیز نگاه نداشتند. و اسرائیل شریعت را داشت و آن را شکست. " پارسایی نیست، حتی یکی" ( رومیان3:10 ). هیچ تفاوتی نیست، زیرا همه گناه کارند و از جلال خدا کوتاه می آیند( رومیان 3:23 ).

 

7) آیا راه حلی وجود ندارد؟ بشر چگونه می تواند به حضور خدا بیاید؟

راهی وجود دارد. برای آنکه دقیقا بدانیم این راه حل چیست، باید بخاطر داشته باشیم که خدا قاضی عادل است و او از همه چیز خبر دارد. او از تک تک گناهان ما باخبراست. فقط دو گزینه وجود دارد، یا باید بوسیله خدا محاکمه شویم یا ازقبل پارسایی را بدست آوریم. برای آنکه بدانیم چطور این امر میسر میشود، لطفا بقیه سوالات نیز خوانده شود.

 

8)"پارسایی " به چه معناست؟

پارسا شدن به معنی شناختن عدالت است. این حتی از بیگناه بودن هم بهتر است. اگر شما پارسا باشید می توانید به عیسی مسیح به دست راست خداوند اشاره کنید و بگویید که: "من به او تعلق دارم، و این دلیل پارسایی من است." این کاری بود که " آدم" در عین بی گناهی نتوانست انجام دهد.

بنابراین اگر کسی بخواهد شما را به عنوان گناهکار محاکمه کند، باید اول مسیح را با بی عدالتی محاکمه کند و این غیرممکن است.

 

9) منظور از اعمال بر طبق شریعت" چیست؟

کارهای شریعت فقط کارهایی به جهت نگهداشتن شریعت موسی نیستند، بلکه به منظور نگهداشتن هر شریعت و قانونی هستند. مردم اسرائیل این موضوع را در مورد قانون موسی ثابت کردند، اما این یک اصل و قانون عمومی است که هیچ کاری نیست که کسی از عهده انجام آن برآید و بشر بتواند بواسطه آنها در نظر خدا پارسا و عادل شمرده شود.

 

10) چگونه کسی می تواند خود را به تنهایی پارسا بداند؟

تا آنجایی که به ما مربوط است، فقط بوسیله ایمان. و تا آنجایی که به خدا مربوط است فقط بواسطه فیض. بوسیله ایمان یعنی اینکه ما به مسیح اعتماد کنیم، که او بهای گناه ما را پرداخته است و این قطعا کافی است. بوسیله فیض یعنی که ما فقط بپذیریم که هیچ کاری از عهده ما برنمی آید. همچنین ما بوسیله " خون" پارسا هستیم و این خون به این معنی است که عیسی مسیح باید به جای ما می مرد.

 

11) این به چه معناست که خدا او را کفاره گناهان کرد تا از طریق خون او و ایمان کفاره حاصل شود؟

کفاره یا فدیه، به معنی پوشش است( در کتاب عبرانیان). در عهد عتیق این کار بر جایگاه کفاره بر روی صندوق عهد انجام می شد که قوانین شریعت در داخل این صندوق بود( به این معنی که بشر گناهکار بود). و کروبیان سر خود را پایین انداخته و فقط به پوشش طلایی این صندوق نگاه میکردند که اشاره به قدوسیت و جلال خداوند دارد( بنابراین آنها قبول داشتند که بشر باید توسط خدا محکوم شود)

اما وقتی که خونی بر جایگاه کفاره صندوق عهد پاشیده میشد، خون یک قربانی بیگناه که برای فردی گناهکار ریخته میشد، آنگاه خدا میتوانست مردم خود را ببخشد.(اطلاعات درباره صندوق عهد در کتاب خروج باب 25)

این دقیقا تصویری از کاریست که عیسی مسیح کرد. او زندگی خد را فدا کرد، خون او که بیگناه بود ریخته شد، پس بنابراین خدا مجبور به داوری بر ما نیست.ما بوسیله او و فدا کردن زندگیش برای ما پوشش داده شده ایم( بخشیده شده ایم)

 

12) چگونه خدا می تواند یک گناهکار را ببخشد و در همان لحظه عادل نیز باشد؟

بخاطر اینکه عیسی مسیح جایگزین ما شد. اگر تو قرض من را پرداخت کنی، سپس چه کاری از قاضی ساخته است؟ هیچ چیز. شخصی دیگر بهای کار مرا پرداخته است. هیچ کس قادر به دادن یک چنین پیام فوق العاده زیبایی نیست. خدا می بخشد( و این بی نظیر است). اما خدا از گناه چشم پوشی نمیکند. او میبخشد اما بعد از داوری گناه و محکوم کردن آن. مشکل برای ما حل شده است، ولی در یک راه کاملا عادلانه.

 

13) در مورد مقدسین عهد عتیق چطور؟ آنها چطور پارسا شمرده شدند؟

دقیقا مطابق ایمانداران مسیحی در عهد جدید: بواسطه ایمان. ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای او پارسایی شناخته شد و خدا قادر به انجام آن است، عادلانه، چرا که او به قربانی مسیح نگاه میکند.( رومیان 3:25.26)

 

14) آیا یعقوب نمیگوید که ابراهیم به واسطه اعمالش پارسا شمرده شد؟

بله، اما یعقوب از مدافعه ای در برابر انسان صحبت میکند( کاری که ایمان را اثبات کند) ( نامه یعقوب 2:21). چگونه بشر میتوانست پارسایی ابراهیم را ببیند؟ فقط بواسطه کارهایش و وقتی که برای قربانی کردن اسحاق رفت آن را ثابت کرد. اما خدا قبل از آن هم می دانست که ابراهیم ایمان دارد و سپس او را پارسا شمرد( پیدایش 15:6.7).

 

15) دست آورد پارسایی چه چیزهایی هستند؟

بین ما و خدا صلح و دوستی برقرار است و این بس عظیم و شگرف است. مانعی بین ما و خدا نیست. هیچ چیز نمیتواند باعث جدایی ما شود.

بی ایمانان در دشمنی با خدا هستند و نیاز دارند تا با او آشتی کنند. برای یک ایماندار صلح و آشتی برقرار است.( و این یک قول نیست که صلح با خدا را خواهیم داشت، بلکه همین الان نیز آن را داریم) و حتی بیشتر از آن هم هست ( کتاب رومیان 5:1.11) را بخوانید تا ببینید نتیجه صلح و دوستی با خداوند چیست؟

 

16) چرا مسیح باید از مرگ برمی خاست تا گناهان ما بخشیده شود؟

کار عیسی مسیح تمام شده بود، همان زمانیکه که گفت " تمام شد" و روح خود را تسلیم کرد( یوحنا 19:30) اما بدون قیام او از مردگان، چگونه می توانستیم بفهمیم که مرگ او برای خدا کافی و شایسته بوده است؟

و حالا که عیسی مسیح برخاسته است ما این اثبات را داریم. خدا کاملا از او راضی و خشنود بود و کار او را پذیرفت. ( رومیان 4:25)

خدا محبت است ( نامه اول یوحنا 4:16) و خدا همچنین روشنایی است ( نامه اول یوحنا 1:5)

رفاقت و شراکت دائمی روح القدس با همه شما عزیزان باد. آمین