Czy możemy być pewni?

Czy jest jakiś sposób na to, aby mieć całkowitą pewność, że będziemy spędzać wieczność w niebie, przyjęci do społeczności Bożej, i mieć zupełną gwarancję, że nie będziemy w „drugiej śmierci” wiecznego oddalenia od Boga? Wielu ludzi przypuszcza, że odpowiedź na to pytanie (a jest to najważniejsze pytanie jakie każdy człowiek powinien sobie zadać) musi poczekać do zakończenia ich ziemskiego życia. Ale czy tak jest naprawdę? Czy odpowiedź na pytanie dotyczące wiecznego błogosławieństwa lub udręki, nieba lub piekła, musi czekać aż do chwili w której jest za późno aby dokonać jakiejkolwiek zmiany?

Pewne piękne zdarzenie miało miejsce w życiu angielskiej Królowej Wiktorii. Jego prawdziwość jest udokumentowana ponad wszelką wątpliwość. Królowa odwiedziła nabożeństwo w Katedrze świętego Pawła w Londynie, i wysłuchała kazania które bardzo mocno ją zaintrygowało. Nawiązując do tego co usłyszała, zapytała swojego kapelana: „Czy ktokolwiek w tym życiu może być pewien co do swojego losu po śmierci? Czy można mieć pewność zbawienia już teraz?” Kapelan odpowiedział jej, że nie jest mu znany żaden sposób na to, aby móc taką pewność osiągnąć.

Całe to zdarzenie, pytania Królowej i odpowiedź jej kapelana, zostało opisane w czasopiśmie „Court News”. Czytał tę gazetę pewien skromny sługa Ewangelii – Jan Townsend. Po zapoznaniu się z pytaniami Królowej i odpowiedzią jakiej jej udzielono, Jan Townsend wiele myślał o tym, i wiele modlił się w związku z tą sprawą. Następnie napisał krótki list do Królowej:

„Do jej Wysokości, naszej umiłowanej Królowej Wiktorii, od jednego z jej najuniżeńszych sług:

Z drżącymi rękoma, ale z przepełnionym miłością sercem, i z powodu tego, że wiem, że możemy być teraz absolutnie pewni o naszym wiecznym życiu w Domu w którym Pan Jezus Chrystus przygotował miejsce, proszę waszą Wysokość o przeczytanie następujących fragmentów Pisma Świętego: Ewangelia Jana 3 rozdział i 16 wiersz, oraz: List do Rzymian 10 rozdział od 9 do 10 wiersza.

Te miejsca z Pisma Świętego dowodzą że jest możliwe posiadanie całkowitej pewności zbawienia, przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, dla tych, którzy wierzą w Niego i opierają się na Jego raz na zawsze dokonanym dziele zbawienia.

Do usług, wasz sługa ze względu na Pana Jezusa Chrystusa”

Jan Townsend.

Jan Townsend nie był osamotniony w modlitwie dotyczącej jego listu do królowej. Zgromadzał się z innymi na modlitwie i wiele próśb z wielu serc było w tej sprawie wznoszonych do Boga. Około dwa tygodnie później, Jan otrzymał elegancką kopertę, która zawierała list.

Do Jan Townsend:

“Otrzymałam pański list I w odpowiedzi chcę poinformować, że dokładnie przeczytałam fragmenty Pisma Świętego wymienione w liście. Wierzę w doskonałą i raz na zawsze dokonaną Ofiarę Chrystusa. Wierzę, że ona była złożona za mnie. Ufam także, że przez Bożą łaskę, spotkam się z panem, drogi Janie, w tym Domu o którym Jezus Chrystus powiedział: ‘Idę przygotować wam miejsce’”.

(podpisano) Victoria Guleph

Niezależnie od tego, czy dany człowiek jest ziemskim monarchą, czy też nieznaną zupełnie osobą, droga zbawienia i życia wiecznego jest taka sama. Fragmenty ze Słowa Bożego, które Jan Townsend polecił królowej do przeczytania brzmią następująco:

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Swojego Jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Ew. Jana 3:16).

„Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Bo sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu” (Rzymian 10:9-10).

Te miejsca ze Słowa Bożego, są zobowiązaniem uczynionym przez Boga, względem każdego człowieka, który w prostej wierze przyjmie Jego Syna, jako swojego własnego Zbawiciela. Każdy człowiek, który uwierzył Panu Jezusowi i zna Go jako własnego Zbawiciela ma życie wieczne tutaj i teraz. Apostoł Jan uczy nas, że cel spisania przez niego Ewangelii był następujący: „abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli życie w imieniu Jego” (Ew. Jana 20:31).

Zbawienie przez wiarę w Chrystusa jest bardzo często przedstawiane w Piśmie Świętym jako dar, który już teraz, a nie dopiero w przyszłości, może być w posiadaniu wierzącego. Dlatego Pan Jezus Chrystus powiedział: „zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha Słowa Mojego i wierzy Temu, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do życia” (Ew. Jana 5:24).

„Owce Moje głosu Mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za Mną, i Ja daję im życie wieczne i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki Mojej” (Ew. Jana 10:27,28).

Za poprawnosc tego tlumaczenia odpowiada: Grzegorz Michalski