Select your language
Afrikaans
Arabic
Basque
Bulgarian
Catalan
Chichewa
Chinese
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Farsi
Fijian
Filipino
French
German
Greek
Hebrew
Italian
Japanese
Kinyarwanda
Kisongie
Korean
Lingala
Malagasy
Norwegian
Nuer (Sudan/South-Sudan)
Oromo
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Slovak
Somali
Spanish
Swahili
Swedish
Tshiluba (DR Congo)
Turkish
Welsh

Nové Narození

William Wooldridge Fereday

Pro Nikodéma to bylo ostré odmítnutí, když mu Pán řekl: „Musíte se znovu zroditi.“ (Jan 3,7) Stalo se tak za pozoruhodných okolností. Pán přišel teprve před krátkým časem z galilejské vesnice, kde bydlel, do majestátního izraelského města, kde se konala slavnost. Tím, co spatřil v chrámu, byl rozhořčen, a ihned jej vyčistil před očima těch, kdo měli odpovědnost. Po takovém činu to byla velká věc, když Jej Nikodém, jeden z hlavních náboženských vůdců lidu, navštívil a řekl: „Mistře, víme, že jsi od Boha přišel mistr.“ A v odpověď na tento pozdrav náš Pán trval na nutnosti nového narození pro každého, a pro Nikodéma zvlášť.

Návštěvník byl zmaten. Kdyby Spasitel prohlásil, že publikáni a hříšníci potřebují nové narození, aby mohli vstoupit do Božího království, rozuměl by tomu snadněji. Ale Pán to učinil osobní věcí pro něho: „Musíte se (vy) znovu zroditi.“ Cožpak nebyl upřímný a mravně na výši, a nadto učitel Božího lidu? Co více se ještě může chtít? Cožpak si takový člověk nezasluhuje Boží přízeň?

Mnoho lidí v dnešní době je ohledně toho zmateno jako Nikodém. Lidské srdce nechce připustit, že jsme všichni vyšli ze zkaženého stromu; že jsme všichni přišli na svět mravně pokaženi; jedním slovem, že naše samotná přirozenost (a to nemluvíme o našich skutcích) není pro Boha a Jeho svatou přítomnost přijatelná. A přece to je pravda. Proto každý člověk, ať už je v očích svých bližních jakkoli vynikající, potřebuje nový, duchovní život z Boha. A jak je tento život vložen do duše? Tak, že Duch Svatý působí Božím slovem, které je v Jan 3,5 připodobněno k vodě a v 1. Petra 1,23 k neporušitelnému semenu. Lidé se duchovně narodí ne skrze ceremonie, ale  působením evangelia (1. Korintským 4,15).

A co je evangelium? Spasitel je při nočním rozhovoru představil Nikodémovi stručně. Ohlásil sám sebe jako toho, „který sestoupil s nebe“ – jako božskou Osobu, přebývající v těle. Pak prohlásil, že „jako Mojžíš povýšil hada na poušti, tak musí povýšen býti Syn člověka,  aby každý, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný“. Zde je řečeno vše. Naší jedinou nadějí je ten kdysi ukřižovaný Syn člověka. Jeho kříž zajistil život a uzdravení pro všechny, kteří uvěří. Ve chvíli, kdy se oko víry obrátí k Němu, je v duši Božím Duchem způsoben ten nový život, o kterém náš Pán mluvil, který na věky uzpůsobuje duši pro Boha a pro světlo Jeho svaté přítomnosti.